(+1) 1234567890
En Bergondo Mellor

Aviso legal e privacidade

Responsabilidade sobre a información

O Concello ofrece esta web para facilitar o acceso público á información da que dispón e á información que outras institucións municipais queiran facer pública a través da mesma. Neste último caso, o Concello non se fai responsable da exactitude e actualización da información que se ofrece ou á que dende esta web se remita. De igual xeito, o Concello non se fai responsable da utilización indebida que terceiras persoas fagan da información contida nesta web.

En calquera caso, o Concello pón a disposición dos usuarios a dirección de correo electrónico correo@bergondo.es para que poidan manifestar as súas queixas ou comentarios en relación cos contidos que se faciliten a través da web, que serán debidamente atendidos, corrixíndoos inmediatamente naquelas situacións que representen un perxuizo, non respondan á verdade ou supoñan ofensa para algunha persoa ou colectivo.

Política de protección de datos

En cumprimiento do disposto na Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), cuio obxecto é garantir e protexer, no que concerne ao tratamento dos datos personais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, informámoslles de que:

1. Os datos de carácter persoal recollidos na web inclúense en ficheiros protexidos e con acceso exclusivo. Na súa calidade de propietario, o responsable destos ficheiros é o Concello de Bergondo, con CIF P1500800F e domicilio social en Ctra. Coruña-Ferrol, 12, 15165 Bergondo -A Coruña.

2. O Concello de Bergondo conta coa autorización expresa para a publicación destos datos. Asimesmo, garantiza a seguridade dos mesmos co fin de evitar a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado. Para iso adotáronse as medidas técnicas e organizativas necesarias.

3. O interesado poderá, en todo momento, exercitar os dereitos reconñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destos dereitos poderá realizase a través do correo correo@bergondo.es Tamén poden exercitarse estos dereitos nos termos que a normativa aplicable establece.